ჩვენს შესახებ


 კერძო საარბიტრაჟო სასამართლოს ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების და სასამართლო რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია. საარბიტრაჟო სასამართლოს მეშვეობით შესაძლებელი ხდება მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში, მათ შორის არსებული ქონებრივი დავები გადაწყდეს სწრაფად, მხარეთა მიერ დანიშნული არბიტრების უშუალო მონაწილეობით და რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით. ამავე დროს, საქმის განხილვისას დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ძირითადი პრინციპი: მხარეთა თანაბარუფლებიანობა, შეჯიბრებითობა, კანონისა და სასამართლოს წინაშე პირთა თანასწორობა და სხვა.

 მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში საქმეები განიხილება "არბიტრაჟის შესახებ" საქართველოს კანონის და მისი დებულების საფუძველზე, რომელიც შემუშავებულია "არბიტრაჟის შესახებ" საქართველოს კანონის და საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით და ემსახურება ყველა ზემოთჩამოთვლილი პრინციპების რეალიზაციას.

  შ.პ.ს.  მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი  „მორავი“ –ს  2010  წლის  24 იანვრის  პარტნიორთა  კრების  ოქმი N1–ის  დადგენილებით  დაფუძნდა  შ.პ.ს. მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი  „მორავი“. 2010  წლის  16  მარტის  შ.პ.ს.  მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი  „მორავი“–ს  პარტნიორთა  კრების  ოქმი N3–ის  დადგენილებით  დამტკიცებული  იქნა  შ.პ.ს.  მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი  „მორავი“–ს  საარბიტრაჟო  წარმოების  წესები (დებულება)  და  თანდართული  დანართი  N1– წესები  „არბიტრაჟის  ხარჯებისა  და  მოსაკრებლების  შესახებ“.  „მორავი“–ს  ერთპიროვნული  დამფუძნებელია  დამოუკიდაბელი  საქართველოს  სახელმწიფოს  ყოფილი  სახელმწიფო  არბიტრაჟის  პირველი  მთავარი  სახელმწიფო  არბიტრი – შემდგომში  საქართველოს  სახელმწიფოს  ყოფილი  უზენაესი  საარბიტრაჟო  სასამართლოს  თავმჯდომარე  ევტიხი  ბენდელიანი.    „მორავი“   დღეისათვის  ჩამოყალიბდა  როგორც  დავების  გადაწყვეტის  ალტერნატიული  საშუალება.

 დავის  განმხილველ  არბიტრებად  ინიშნებიან  მაღალკვალიფიციური  და  მიუკერძოებელი  არბიტრები, რაც  გამორიცხავს  უკანონო  გადაწყვეტილებების  გამოტანისა  და  ერთერთი  მხარის  უპირატეს  მდგომარეობაში  ჩაყენებას.

ჩვენი  არბიტრაჟისათვის  დამახასიათებელია:

  • დამოუკიდებლობა;
  • პროფესიონალიზმი;
  • ობიექტურობა;
  • მომსახურების  გაწევის  მაღალი  სტანდარტები;
  • მცდელობა  – მხარეთა  შერიგებით  დასრულდეს  პროცესი;
  • სრული  შეჯიბრებითობა  დავის  განხილვის  დროს.

ჩვენი გუნდი


ევტიხი ბენდელიანი

აზა ბენდელიანი

ეკატერინე ლიპარტელიანი

არბიტრები


ზურაბ ჭეჭელაშვილი

კანონმდებლობა


  • საქართვეელოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ
  • შპს მუდმივმოქმედი არბიტაჟის "მორავი"-ს საარბიტაჟო წარმოების წესები